×

Informacje prawne

Podczas odwiedzania sklepu internetowego może on przechowywać lub pobierać informacje w przeglądarce, głównie w postaci 'cookie'. Te informacje, które mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia internetowego (komputera, tabletu lub telefonu komórkowego), są używane głównie w celu zapewnienia działania witryny zgodnie z oczekiwaniami. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie na tej stronie i uniemożliwić ustawienie nieistotnych plików cookie, klikając poniższe nagłówki kategorii. Jeśli jednak to zrobisz, może to wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z witryny i usług, które możemy zaoferować.

Więcej informacji dostępnych w zakładce Polityka i Prywatność.

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2022 

§ I. Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca uprzywilejowany  – przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który składa zamówienie i zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „P.W. ATEX sp. z o.o”;

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.pwatex.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenia woli (oferta) Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, cenę sposób dostawy i metodę płatności.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, jak również zawierana za pomocą korespondencji e-mail;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – funkcjonalność Sklepu, umożliwiające składania zamówień, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zawartych przez Klienta umowach.

Sprzedający - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach przy ul Gliwickiej 3. Numer NIP: 969-136-63-16, REGON: 278220861 oraz KRS: 0000336974, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

Internet - usługa, medium świadczona przez operatora sieci internetowej Klienta umożliwiająca połączenie z ogólnodostępnym tzw. Internetem.

Kurier - kierowca firmy „Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATEX sp. z o.o.” lub inny dostawca współpracujący ze Sprzedawcą. 

 

§ II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „P.W. ATEX sp. z o.o” dostępnego pod adresem https://sklep.pwatex.pl/.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego;
 5. dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów i kosztów wysyłki;
 6. składania i rozpatrywania reklamacji dot. sprzedaży towarów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji dot. usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu oraz pobrać go i wydrukować.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów zaprezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów, wycofywania już znajdujących się w sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień.

2.7. W przypadku wprowadzenia sprzedaży promocyjnej, Sprzedawca sporządzi regulamin promocji, zawierający wszystkie niezbędne informacje do funkcjonowania tej formy sprzedaży. Regulamin promocji dostępny będzie w regulaminie ogólnym bądź na stronie produktu objętego promocją

2.8. Ceny podane na Stronie Internetowej, jak również opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

2.9. Sklep prowadzi sprzedaż szerokiej gamy materiałów opałowych, kruszyw, materiałów ozdobnych, oraz innych akcesoriów ogrodowych. Sprzedaż odbywa się drogą detaliczną w różnych wariantach produktowych

 

§ III. Kontakt ze sprzedawcą

3.1. Adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

3.2. Adres e-mail: sklep@pwatex.pl

3.3. Telefon: +48 46 46 46 046

 

§ IV. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

4.1. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym wymaga posiadania adresu poczty elektronicznej (e-mail), dostępu do Internetu, urządzenia mobilnego lub stacjonarnego z dostępem do przeglądarki internetowej oraz urządzenia umożliwiającego poprawne uzupełnianie formularzy elektronicznych tj. klawiatura, mysz, touchpad, itp.

4.2. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące nieodpłatnie usługi:

 1. Sklep Internetowy dostępny na stronie, pozwalający na zapoznanie się z asortymentem towaru Sklepu;
 2. Interaktywny formularz zamówienia umożliwiający dokonanie wyboru Towarów, złożenia zamówienia na Towary oraz zawarcie umowy (koszyk).

4.3. Klient ma uprawnienie oraz jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.

4.5. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego oraz Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

4.6. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz konta poczty elektronicznej Sprzedającego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu oraz konta poczty elektronicznej Sprzedającego do celów innych niż jego przeznaczenie. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień nie wymaga założenia konta.

 

§ V. Składanie zamówień i zawieranie umowy

5.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem:

 1. Sklepu Internetowego;
 2. za pomocą korespondencji e-mail na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu;
 3. telefonicznie na numer telefonu wskazany na stronie sklepu internetowego.

5.2. Składanie zamówień za pomocą Sklepu Internetowego jest możliwe przez całą dobę każdego dnia.  

5.3. Składanie zamówień telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej jest możliwe w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach wskazanych na stronie sklepu, z wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm).

 

§ VI. Składanie zamówień za pomocą Sklepu Internetowego

6.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę Sklepu Internetowego dokonać wyboru Towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności na podstawie wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6.2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest:

 1. dokonanie wyboru Towaru i dodanie do koszyka;
 2. wypełnienie formularza poprzez podanie wymaganych danych (w tym osobowych, adresowych, w przypadku Towarów wyrobu węglowego również nr. pesel oraz nr i seria dowodu osobistego);
 3. dokonanie akceptacji treści Regulaminu;
 4. naciśnięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem płatności”.

6.3. Po wybraniu Towarów do koszyka i wypełnieniu formularza wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, dzięki któremu Klient ma możliwość dodatkowego sprawdzenia zamówienia przed jego złożeniem. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia;
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów;
 3. kosztów dostawy;
 4. wybranej metody płatności;
 5. wybranego sposobu dostawy.

Kupujący do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów z obowiązkiem płatności” (czyli złożenia zamówienia) ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru, metody płatności, sposobu dostawy.

6.4. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamów z obowiązkiem płatności". Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży (oferta), zgodnie z treścią Regulaminu.

6.5. Z zastrzeżeniem pkt. VII poniżej - po złożeniu Zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w szczególności ceny, sposobu płatności, sposobu dostawy, danych adresowych (potwierdzenie przyjęcia zamówienia). Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie przez Sprzedającego oferty zawarcia umowy i oznacza zawarcie przez Sprzedającego i Klienta umowy sprzedaży.

6.6. W przypadku gdy towar objęty zamówieniem jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), oferta Klienta nie zostanie przyjęta i zamówienie zostanie anulowane.

6.7. Potwierdzenie zawarcia umowy, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w § VI pkt. 5 Nadto w potwierdzeniu zawarta jest informacja o prawie do odstąpienia od umowy.

7.7. W przypadku Osób fizycznych, które chcą dokonać zakupu wyrobów węglowych bez akcyzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku akcyzowym, Kupujący są zobowiązani do niezwłocznego odesłania wypełnionego i podpisanego oświadczenia o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów węglowych. Wysyłka towaru nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego ww. oświadczenia. W przypadku, w którym Kupujący zrezygnuje ze zwolnienia z akcyzy na podstawie oświadczenia, Sprzedający przesyła do Kupującego dodatkową fakturę na wartość należnego podatku akcyzowego i wysyłka towaru następuje po uiszczeniu przez Kupującego płatności za tą fakturę.

 

§ VII. Składanie zamówień za pomocą poczty email i telefonicznie

7.1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem emaila konieczne jest:

 1. dokonanie wyboru Towaru dostępnego na stronie Sklepu Internetowego i wysłanie na adres email listy wybranych Towarów wraz ze wskazaniem ich ilości;
 2. w przypadku Klientów będących konsumentami podanie wymaganych danych – imię i nazwisko, danych adresowych zamieszkania, danych adresów wysyłki (jeśli są inne niż dane adresowe), numeru telefonu Klienta do kontaktu oraz w przypadku zamówienia Towarów wyrobu węglowego również nr. pesel oraz nr i seria dowodu osobistego);
 3. w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami uprzywilejowanymi podanie pełnej nazwy firmy wraz z numerem identyfikacji podatkowej, danych adresowych siedziby firmy, danych adresowych do wysyłki (jeśli są inne niż siedziba firmy), numeru telefonu Klienta do kontaktu oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury.

7.2. Sprzedający przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie zamówienia zawierające przedmiot zamówienia, łączną kwotę ceny i kosztów dostawy do zapłaty, metodę płatności, sposób dostawy. Do emaila dołączona jest informacja o regulaminie Sklepu Internetowego, informacja o prawie do odstąpienia od umowy.

7.3. Klient, odpisując na emaila opisanego w § VII pkt 2 wyrażając chęć finalizacji zakupów jednocześnie akceptuję Regulamin, zamawia i zobowiązuje się do płaty za Zamówienie (pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży).

7.4. Potwierdzenie zawarcia umowy, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w § VII pkt 2 oraz przesłanie informacji o otrzymaniu zamówienia.

 

§ VIII. Dostawa

8.1. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym Sklepu i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep.

8.2. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dostęp do ich przeglądania oraz zakupu mają również osoby mieszkające w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

8.3. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie (poniedziałek – piątek) po godzinie 16, w soboty, niedziele i wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm) rozpocznie się następnego dnia roboczego

8.4. Czas wysyłki towaru uzależniony jest od sezonu, w którym jest on sprzedawany i wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszystkich starań, aby potwierdzenie dostawy oraz realizacja zamówienia, przebiegła najszybciej jak to możliwe. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy w tym terminie niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Kupującego. Czas dostarczenia towaru jest uzależniony od Kuriera i może wynieść około dwóch tygodni. Sprzedający potwierdza dostawę w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych.

8.5. Do Klienta towar dostarczany jest przez Kuriera (o ile na etapie składania zamówienia dostępna była opcja wyboru dostawcy). Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia w formularzu składania zamówienia. Koszty dostawy są ponadto dostępne na podstronie regulaminu „Dostawa i Płatności”.

8.6. Do przesyłki zawierającej Towar dołączany jest paragon lub faktura VAT oraz dokument gwarancyjny (o ile na dany towar producent lub importer  udzielił gwarancji).

8.7. Zgodnie z przepisami prawa – art. 545 KC w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw Klienta będącego Konsumentem lub będącego Przedsiębiorcą uprzywilejowanym przysługujących na podstawie przepisów prawa. Cała procedura powinna być przeprowadzona w obecności kierowcy/Kuriera, który ma obowiązek posiadać niezbędne do jej przeprowadzenia dokumenty.

8.8. Towar wysyłany na paletach jest opakowanych folią strech.

8.9. Sklep oferuje także możliwość odbioru osobistego, zamówionego towaru. W tym przypadku Kupujący nie jest obciążony kosztami dostawy.

8.10. Kupujący, który jest Podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego, jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania oświadczenia o sposobie wykorzystania wyrobów węglowych, które otrzymuje wraz z potwierdzeniem zamówienia oraz po dostarczeniu zakupionego produktu. Faktura oraz oświadczenie są przypięte w zabezpieczonych opakowaniach przy paletach. Kupujący jest zobowiązany do odesłania wypełnionego i podpisanego oświadczenia w formie elektronicznej lub listownej. W przypadku niedostarczenia podpisanego dokumentu (który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy) do Sprzedającego – Kupujący będzie zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości równowartości wymaganego podatku akcyzowego od zakupionego węgla.

8.11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Kupującego pod wskazanym adresem w godzinach doręczenia. W przypadku braku obecności Kupującego, bądź innej Osoby upoważnionej do odbioru zamówionego towaru w momencie jego dostarczenia przez Kuriera, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami wynikającymi z konieczności ponowienia dostawy jednej palety Towaru, w wysokości maksymalnie do kwoty 246 zł za jedną paletę, a także kosztami magazynowania przesyłki, jeżeli takimi Firma Sprzedającego zostanie obciążona.

8.12. Aby towar wyładowano w miejsce wskazane przez Kupującego, droga do niego prowadząca, musi być utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu. W razie niespełniania tych warunków Odbiorca może zostać obciążony kosztami dostarczenia w inne miejsce niż wskazano przy zamawianiu lub odesłania towaru do Nadawcy.

8.13. W sytuacji, gdy dostawa przesyłki musi być realizowana mniejszym samochodem, do 3,5–7,5 tony (w związku z np. ograniczeniem tonażowym jezdni lub mostu, wąskiej drogi dojazdowej itp.) powstałe z tego powodu dodatkowe koszty transportu (w wysokości 100–150 zł netto za jedną tonę opału) zobowiązany jest zapłacić Kupujący. Wysokość kosztów tej specjalnej dostawy jest uzależniona od wartości, jaką Firma Sprzedawcy zostanie obciążona przez firmy kurierskie.

8.14. Kurier nie ma obowiązku wjazdu na posesję odbiorcy, pomocy przy rozładunku oraz umawiania się na konkretne godziny doręczeń.

8.15. Koszt transportu zwrotnego ponosi Sprzedający. Gdy po otrzymaniu towaru z powrotem, Sprzedający uzna zasadność reklamacji, wymieniony towar zostanie wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

8.16. W momencie przyjęcia i potwierdzenia odbioru, towar staje się własnością Kupującego.

8.17. Jeżeli Kupujący stwierdzi wady zakupionego towaru w czasie późniejszym niż moment dostawy zastosowanie ma procedura reklamacyjna zawarta w Reklamacje i zwroty.

8.18. W razie odstąpienia od umowy, nieprzyjęcia zamówienia, pomyłki w zamówieniu lub rezygnacji z niego po dokonaniu wysyłki towaru, koszty transportu maksymalnie do kwoty 615 zł za jedną paletę do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Wysokość kosztów jest uzależniona od wartości, jaką Sprzedawca zostanie obciążony przez firmy kurierskie.

 

§ IX. Ceny i metody płatności

9.1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w cenach brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9.2. Koszty dostawy nie są ujęte w cenie Towaru

9.3. W Sklepie Internetowym płatności możliwe są do zrealizowania za pośrednictwem przelewów bankowych, płatności za pobraniem gotówką lub za pomocą terminalu płatniczego u Kuriera. Cenę zakupionego towaru Kupujący jest zobowiązany zapłacić. Za dokonanie płatności uważa się moment, w którym środki wpłyną na konto Sprzedawcy.

9.4. Przy przelewie na konto bankowe, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych – z wyjątkiem ewentualnej dopłaty akcyzy w przypadku braku odesłania oświadczenia o sposobie wykorzystania wyrobów węglowych, będącego podstawą do zwolnienia z akcyzy w przypadku osób fizycznych (opisanej w § VIII pkt. 10). Po skorzystaniu z tej metody zamówienie zostaje złożone natychmiastowo.

9.5. Przelew na konto bankowe za pomocą szybkich przelewów Przelewy24 – uiszczając opłatę za zamówienie za pomocą systemu Przelewy24 (za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu internetowego, bądź udostępnionego systemu ratalnego) realizacja zamówienia zaczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Sprzedawcy w serwisie Przelewy24. Szybkie przelewy są pozbawione dodatkowej opłaty za wybór tej metody płatności – z wyjątkiem ewentualnej dopłaty akcyzy w przypadku braku odesłania oświadczenia o sposobie wykorzystania wyrobów węglowych, będącego podstawą do zwolnienia z akcyzy w przypadku osób fizycznych (opisanej w § VIII pkt. 10).

9.6. Przy wyborze sposobu płatności „Zapłać gotówką przy odbiorze” Kupujący nie zostaje obciążony dodatkowymi opłatami z wyjątkiem ewentualnej dopłaty akcyzy w przypadku braku odesłania oświadczenia o sposobie wykorzystania wyrobów węglowych, będącego podstawą do zwolnienia z akcyzy w przypadku osób fizycznych (opisanej w § VIII pkt. 10). Po wybraniu opcji płatność za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia bezpośrednio Kurierowi w momencie dostarczenia towarów gotówką lub za pomocą terminala płatniczego. Realizacja zamówienia zaczyna się natychmiast po zawarciu umowy i naciśnięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem płatności”.

9.7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności "Zapłać przelewem" Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie tego terminu, w przypadku braku wpłaty Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

 

§ X. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

10.1. Kupujący będący konsumentem lub dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie w celu związanym z działalnością zawodową, ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

10.2. Korzystając z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, Kupujący jest zobowiązany złożyć Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (którego wzór został mu udostępniony przez Sprzedającego i dodatkowo znajduje się pod adresem: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być wysłane drogą pocztową na adres pocztowy Sprzedającego lub drogą email.

10.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w § X pkt. 1 niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.

10.4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymanego drogą elektroniczną (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

10.5. Towar, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (wraz ze wszystkimi integralnymi elementami i dodatkami) i nie może posiadać śladów użytkowania, a opakowanie nie może być rozerwane. Do towaru należy załączyć wszystkie oryginalne dokumenty sprzedaży oraz wypełniony formularz zwrotu towaru, który należy przykleić na opakowaniu. W przypadku, kiedy opakowanie jest rozerwane, traktuje się to jako ślady użytkowania towaru i Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru oraz do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każde uszkodzone opakowanie palety na pokrycie kosztów związanych z ponownym przepakowaniem towaru przez Sprzedającego w celu dalszej odsprzedaży. Koszt ten naliczany jest przez Sprzedającego w momencie otrzymania zwrotu towaru i stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty tego kosztu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

10.6. Zgodnie z art. 12 ust. 10 ustawy o prawach konsumenta informujemy, iż w przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, na które składa się w szczególności koszt zabezpieczenia towaru oraz koszt transportu określony w cennikach podmiotu świadczącego usługi przewozu rzeczy (np. firma kurierska), którego wyboru dokonał Klient. Wartość tych kosztów szacujemy na kwotę odpowiadającą rynkowym, standardowym kosztom usług określonym w cennikach podmiotów świadczących usługi przewozu rzeczy oraz kosztami materiałów niezbędnych do zabezpieczenia zwracanego towaru.

10.7. W razie niezastosowania się Kupującego do procedury określonej w § X pkt 5 i 6, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego towaru.

10.8. Zwrotu towaru można dokonać także osobiście w siedzibie Firmy.

10.9. Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek do wysłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.10. Przy odstąpieniu od umowy należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy Kupującego. Procedura ta nie przekroczy terminu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma od Kupującego dokument o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać zwrot płatności na konto Kupującego do momentu otrzymania potwierdzenia odesłania towarów przez Kupującego lub do momentu otrzymania produktów z powrotem (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Wstrzymanie zwrotu środków nie ma zastosowania w przypadku uzgodnienia odbioru zakupionych towarów od Kupującego przez Sprzedającego. Po otrzymaniu i przyjęciu przez Sprzedającego zwrotu towarów Kupujący otrzyma fakturę korygującą.

 

§ XI. Odpowiedzialność za wady - rękojmia. Reklamacje dotyczące Towarów

11.1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar (po przejściu na własność) ma wady fizyczne lub nie jest zgodny z umową może:

 1. jeżeli jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, może złożyć reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową;
 2. jeżeli nie jest konsumentem, może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.

11.2. W przypadku gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia mechaniczne towaru, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego. Informacje winne zostać wysłane za pośrednictwem poczty na adres pocztowy Sprzedawcy bądź email. Zgłoszenie powinno zawierać kompleksowy opis wady bądź niezgodności produktu, wraz z możliwą dokumentacją fotograficzną oraz dowodem dokonania zakupu. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni.

11.3. Reklamowane towary z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową, transportowane są przez Kuriera, na zlecenie i koszt Klienta. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu udokumentowany koszt dostawy w wysokości nie większej niż standardowe koszty dla tego typu przesyłek.

11.4 Z uwagi na niezależne od Sprzedawcy poddawanie węgla procesowi „płukania” w kopalniach, aby nie zawierał miału i kamieni, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwiększoną wilgotność węgla.

11.5. W przypadku odbierania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, aby umożliwić Kurierowi odbiór towaru, Kupujący zobowiązany jest do przygotowania przesyłki do odbioru poprzez poukładanie worków równo na palecie oraz owinięcie folią strech i ustawienia palety na twardym podłożu, tj. w formie w jakiej przesyłka została otrzymana. W razie braku odpowiedniego przygotowania towaru do odbioru Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami powstałymi z tego tytułu w kwocie minimalnej 135 zł, maksymalnej 300 zł.

11.6. Przy odbiorze towaru, Kupujący jest zobowiązany do pokwitowania i złożenia adnotacji o stanie przesyłki.

11.7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawne działanie sklepu internetowego w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu należy składać na adres email Sprzedawcy.

 

§ XII. Konto Klienta

12.1. Klient ma możliwość dokonania rejestracji w Sklepie, która oznacza założenie Konta Klienta. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracji, podając adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu komórkowego, zaakceptować regulamin Sklepu. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utworzenia oraz utrzymania Konta, składania zamówień na usługi Towary, sprzedaży Towarów. W przypadku gdy do wystawienia faktury niezbędne są inne wymagane prawem dane Klient zobowiązany jest do ich podania w polu „Uwagi”.

12.2. Wskazany podczas rejestracji adres email stanowi login do konta.

12.3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła oraz loginu oraz nieudostępniania go innym osobom.

12.4. Po założeniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu loginu oraz hasła.

12.5. Po zalogowaniu Klient ma możliwość dokonania zmiany wcześniej wprowadzonych danych.

12.6. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne. Założenie Konta następuje z chwilą wprowadzenia danych do formularza. Założenie konta oraz jego utrzymanie stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną.

12.7. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do składania zamówień. Możliwe jest złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.

12.8. Założenie konta następuje na czas nieokreślony. Zlikwidowanie Konta zostanie dokonane przez Sklep na żądanie Klienta wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Sklepu. W treści wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną Klient zobowiązany jest wskazać adres poczty elektronicznej zarejestrowanej aktualnie w Sklepie. Zlikwidowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy o usługę świadczoną drogę elektroniczną. Sklep jest uprawniony do usunięcia konta w przypadku gdy od czasu ostatniego logowania minęło 2 lata.

12.9. Alternatywną drogą do usunięcia konta jest postępowanie zgodnie z ustawieniami w zakładce Moje konto -> Info: PKBP

12.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z otrzymania od Kupującego nieprawidłowych danych przy składaniu Zamówienia.

 

§ XIII. Dane osobowe oraz Cookies

13.1. W celu zawarcia i wykonania umowy niezbędne jest udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu do dostawy, adresu e-mail oraz innych danych w tym tych zawartych w formularzu reklamacji lub formularzu odstąpienia. Dane Klienta wykorzystywane będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie, rozpatrywania reklamacji, realizacji prawa do odstąpienia od umowy, jak również do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń oraz wypełnienia obowiązków określonych prawem.

13.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych praw do danych osobowych oraz cookies zawarte są w podstronie regulaminu „Polityka Prywatności”.

 

§ XIV. Newsletter

14.1. Regulamin obowiązuje także osoby, który dokonały wpisu na listę mailingową Sklepu celem subskrypcji na otrzymywanie listu elektronicznego zwanego dalej "newsletterem".

14.2. Usługa subskrypcji newslettera jest bezpłatna. Newsletter stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania drogą elektroniczną. Klient dokonując prenumeraty newslettera, wyraża zgodę na dostarczanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

14.3. Zamówienie usługi newslettera następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych:

 1. wpisanie w odpowiednim formularzu adresu poczty elektronicznej, na który ma dochodzić newsletter i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
 2. aktywowanie linku zawartego w e-mailu, wysłanym automatycznie na podany adres, co umożliwia weryfikację poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

14.4. Zapis na newsletter następuje na czas nieokreślony. Każdy subskrybent newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku: „Rezygnacja z subskrycji”, który znajduje się w każdym newsletterze na dole strony, bądź zgłaszając fakt mailowo na adres Sprzedawcy.

14.5. Zamawiając newsletter, użytkownik dodatkowo powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu realizacji usługi newslettera. Udzielenie zgody jest dobrowolne i konieczne do korzystania z newslettera. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta co skutkować będzie zakończeniem subskrypcji newslettera.

 

§ XV. Informacja o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów dla klientów będących konsumentami (ADR i ODR)

15.1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu, w szczególności w przypadku sporu co do rozpatrzenia reklamacji oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw. Konsumenci mogą korzystać z pomocy rzeczników praw konsumenta, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

15.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckiehttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.

15.3. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 2. klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

15.4. Powyższe informacje nie oznaczają zobowiązania się Sprzedającego do poddania się rozstrzyganiu sporów przy wykorzystaniu pozasądowych sposobów lub platformy ODR. 

 

§ XVI. Wybór prawa i jurysdykcji

Wybór prawa polskiego

16.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych droga elektroniczną, składanie zamówień za pomocą Sklepu, telefonicznie lub za pomocą korespondencji e: mail, zawieranie umów sprzedaży i ich realizacja, w tym rozpatrywanie reklamacji i realizacja prawa do odstąpienia od umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostają poddane prawu polskiemu. Oznacza to, iż właściwym w stosunkach pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest prawo polskie, z zastrzeżeniem § XVI pkt. 2.

16.2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia ani nie ogranicza praw Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania. 

Wybór jurysdykcji

16.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

16.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

§ XVII. Postanowienia końcowe

17.1. Dokonując zakupu (zawierając umowę), Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

17.2. Wszelkie postanowienia Regulaminu będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, naruszające przepisy prawa, niewykonalne, wówczas pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

17.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia znajdują zastosowanie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

17.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, chyba że zgodnie z postanowieniem § XVI lub w innych przypadkach określonych bezwzględnie obowiązujących przepisów zastosowanie znajduje prawo innego państwa.

17.5. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru, zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, a towarem rzeczywistym, wynikają ze zmiany szaty graficznej opakowań i nie są podstawą do reklamacji.

17.6. Wszystkie nazwy towarów, prezentowane na stronie sklepu internetowego istnieją w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

17.7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internetowej. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w żadnej formie.

17.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Sklepu. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do transakcji złożonych po dacie opublikowania zmian. Kupujący mają prawo w każdym czasie do usunięcia swoich kont, w tym w przypadku braku akceptacji zmian dokonanych w regulaminie.

17.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji